Το Νέο Πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών pdf_image


Φορολόγηση Εισοδήματος από Κεφάλαιο Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. ΝΟΜΟΣ 4172/2013 pdf_image ΠΟΛ. 1042/2015 pdf_image


Φορολόγηση Αξίας Πωλήσεων Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 ΠΟΛ.1056/28.3.2011 pdf_image


Φορολόγηση Εισοδήματος από Υπεραξία Μεταβίβασης Τίτλων Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. ΝΟΜΟΣ 4172/2013 pdf_image ΠΟΛ. 1032/26.1.2015 pdf_image


Φορολογικά θέματα που προκύπτουν στις Εκτός Ελλάδας Εταιρείες από τους Νέους Φορολογικούς Κώδικες Φορολογία εισοδήματος ΝΟΜΟΣ 4172/13 pdf_image Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4174/13 pdf_image