Back to top

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικά

1.1 Η Εταιρία «ΕΛΛΑΣΦΙΝ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου 90), αριθμό μητρώου 44883/06/Β/99/27 και αριθμό αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/160/2.6.1999 (εφεξής «Εταιρία») έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.hellasfin.gr εφ εξής «Ιστοσελίδα»

1.2 Ο χρήστης/επισκέπτης αυτής δηλώνει ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψη της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση της Ιστοσελίδας λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.

2. Πρόσβαση και Χρήση της Ιστοσελίδας

2.1 Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται με πρωτοβουλία του χρήστη και όχι με πρωτοβουλία της Εταιρίας.

2.2 Ο χρήστης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει το απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής (hardware), λογισμικό, τηλεφωνικό ή άλλο εξοπλισμό επικοινωνίας καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στις Ιστοσελίδες. Η Εταιρία δεν εγγυάται, ότι η Ιστοσελίδα και το υποκείμενο λογισμικό είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων (ιδίως «worms», «trojan horses» κ.α.) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

2.3 Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο χρήστης, περιλαμβανομένου και του απλού επισκέπτη, υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα και στην Εταιρία.

3. Μη προσφορά

Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή μη επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.

4. Μη εγγύηση

4.1 Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την κτήση πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από πηγές οι οποίες είναι κατά τεκμήριο αξιόπιστες. Εν τούτοις, η Εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και απόλυτη αξιοπιστία των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτό. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρέχονται από την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας, δίδονται για ενημερωτικούς λόγους και προσωπική χρήση και μόνο, και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή για την πραγματοποίηση επένδυσης ή την αποχώρηση από τέτοια και σε καμμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις επαγγελματικές επενδυτικές συμβουλές.

4.2 Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή μη.

5. Περιορισμός Ευθυνών

Σε καμμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν μπορεί να θεωρηθεί η Εταιρία υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από την πρόσβαση, χρήση, απόδοση και σύνδεση της Ιστοσελίδας.

6. Μη Εγγυημένη Απόδοση Επενδύσεων

Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν.

7. Προειδοποιήσεις

7.1 Οι πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την ίδια την Εταιρία, ή σχετικά με ανακοινώσεις και διαφημίσεις που αφορούν στις αγορές και στους συμμετέχοντες σε αυτές καθώς και οι συναφείς πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα προέρχονται από την Εταιρία ή/και τρίτους παρόχους και παρέχονται ως έχουν, χωρίς εγγύηση ακρίβειας, καταλληλότητας ή πληρότητας, ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.

7.2 Εφόσον οι Πληροφορίες υπόκεινται σε ρήτρες μη ευθύνης (disclaimers), η χρήση αυτών των Πληροφοριών γίνεται υπό τον όρο των ρητρών αυτών. Η Εταιρία και οι τρίτοι πάροχοι Πληροφοριών δεν ευθύνονται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις Πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση των Πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της χρήσης των Πληροφοριών.

7.3 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη και η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία, οι τρίτοι πάροχοι Πληροφοριών ή/και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό της, δεν έχουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Τοπικοί Νομικοί Περιορισμοί

Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε πρόσωπα στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων (λόγω της εθνικότητος, κατοικίας ή άλλης αιτίας), η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας απαγορεύεται. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε τέτοιες διατάξεις, δεν πρέπει να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας.

9. Δεσμοί (links) με άλλες ιστοσελίδες – Διαφημιστικά Banners

Η Ιστοσελίδα ενδεχομένως να παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (links) και τυχόν να προβάλλει διαφημιστικά banners άλλων διαδικτυακών τόπων, για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και χωρίς η τοποθέτησή τους να αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρία. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των ως άνω διαδικτυακών τόπων στους οποίους παρέχει πρόσβαση, ιδίως δε δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική που ακολουθείται από αυτούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι ενεργεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

10. Προσωπικά στοιχεία- Συλλογή και χρήση

10.1 Η Ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του επισκέπτη / χρήστη χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies, ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP), στο πλαίσιο της επικοινωνίας του με την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό υπολογιστή της Εταιρίας στον τερματικό εξοπλισμό κάθε επισκέπτη / χρήστη και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ή τη διενέργεια της διαβίβασης επικοινωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας και για όσο χρόνο διαρκεί η περιήγησή του σε αυτές. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές συναφείς πληροφορίες. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της Ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη ούτε έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη / χρήστη.

10.2 Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

11. Πνευματική Ιδιοκτησία

11.1 Για τις ανάγκες του παρόντος, ως όρος «πνευματική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως, πνευματικό δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα, εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άϋλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα, ευρεσιτεχνία και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής.

11.2 Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά επωνυμίες, εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, σχέδια, βίντεο, ήχοι κ.λ.π., αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή και τρίτων παρόχων της και προστατεύεται από το ισχύον εκάστοτε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία έχει η Εταιρία και οι τρίτοι πάροχοι της, επί των ανωτέρω στοιχείων που περιέχονται στις Ιστοσελίδες.

11.3 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της Ιστοσελίδας, και της Εταιρίας. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρίας ή των παρόχων της, η εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων της Ιστοσελίδας, τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή των παρόχων της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού ή η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή μέρους ή όλου του υλικού δεν επιφέρει την μεταφορά δικαιωμάτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον χρήστη που διενεργεί την πράξη αυτή.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι συντρέχουσα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τόπον αρμοδιότητα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πολιτική κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

1.1 Σε απόκριση στην διαρκώς αυξανόμενη διεθνή ανησυχία σχετικά με το πρόβλημα του ξεπλύματος χρήματος και την ενδεχόμενη χρηματοδότηση τρομοκρατικών πράξεων, πολλές χώρες σε όλον τον κόσμο θέτουν σε ισχύ ή ενισχύουν τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς τους σχετικά με αυτό το θέμα. Σύμφωνα με τους Νόμους 2331/1995 και 3424/2005, το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί πλέον εγκληματική πράξη και στην Ελλάδα. Η νομοθεσία για το Ξέπλυμα Χρήματος προσδιορίζει καθήκοντα τόσο για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και για άλλες επιχειρήσεις. Η συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις αποσκοπεί στην συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των διωκτικών αρχών, στην εύρεση προϊόντων προερχόμενων από σοβαρές εγκληματικές πράξεις και στην παροχή βοήθειας προκειμένου να αποτραπεί αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος, η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, και η ανακύκλωση παρανόμως αποκτηθέντος χρήματος. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η θεμελίωση του γενικού πλαισίου για την μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων, οικονομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς. Τέλος, προκειμένου να είναι επιτυχής η συμμετοχή στην μάχη αυτή του χρηματοπιστωτικού τομέα απαιτείται ένα χωρίς όμοιο επίπεδο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

1.2 Το ξέπλυμα χρήματος είναι η προσπάθεια προσώπων να συγκαλύψουν την πηγή εσόδων τους, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες (πχ εμπόριο όπλων, αρχαιοτήτων, ναρκωτικών κλπ), με απώτερο σκοπό το πέρασμα τους στην υγιή οικονομία.

1.3 Με τον νόμο 2331/1995 ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ. 91/308/ΕΟΚ σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και με το νόμο 3424/2005 ενσωματώθηκε η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2001/97/ΕΚ και τροποποιήθηκε ο ν. 2331/1995. Για το ίδιο θέμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκδώσει την απόφαση υπ’ αρ. 23/404/22.11.2006 και την εγκύκλιο αριθμ. 31. Τα παραπάνω αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

2. Υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 9 του ν. 2331/1995 τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν:

1) Να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγή, η οποία από την φύση της ή από στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο ή την ιδιότητα του συναλλασσόμενου μπορεί να συνδεθεί με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων ή τρομοκρατών

2) Να θεσπίζουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας, ώστε να προλαμβάνουν και να εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με τα ανωτέρω εγκλήματα

3) Να συνεκτιμούν και το συνολικό χαρτοφυλάκιο το οποίο ενδεχομένως διατηρεί σε αυτά ο συναλλασσόμενος για να εξακριβώνουν τη συνάφεια και συμβατότητα της υπόψη συναλλαγής με το χαρτοφυλάκιο

4) Να μεριμνούν, ώστε οι σχετικοί έλεγχοι των συναλλαγών να εφαρμόζονται στις θυγατρικές εταιρίες και στα υποκαταστήματά τους στο εξωτερικό, εκτός αν αυτό απαγορεύεται πλήρως ή μερικώς από την σχετική αλλοδαπή νομοθεσία, οπότε ενημερώνουν τον αρμόδιο Εισαγγελέα και την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

5) Να λαμβάνουν κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που αποφασίζει η αρμόδια αρχή τους για την αποτροπή των ανωτέρω εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης συναλλαγής, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του συναλλασσόμενου.

6) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την σύναψη συμβάσεων με πελάτες υποχρεούνται να απαιτούν την απόδειξη της ταυτότητας του συναλλασσόμενου. Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν η παρούσα διεύθυνση κατοικίας, το ασκούμενο επάγγελμα και η επαγγελματική διεύθυνση του συναλλασσόμενου.

7) Η απόδειξη της ταυτότητας πρέπει να γίνεται και για κάθε συναλλαγή το ποσό της οποίας είναι ισότιμο με δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ τουλάχιστον. Εξακρίβωση της ταυτότητας είναι υποχρεωτικό να γίνεται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι πρόκειται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

8) Όταν ο συμβαλλόμενος ή συναλλασσόμενος ενεργεί για λογαριασμό άλλου, εκτός από την απόδειξη της δικής του ταυτότητας, οφείλει να αποδείξει και τα στοιχεία του τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, για λογαριασμό του οποίου ενεργεί Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός οφείλει να εξακριβώσει την αλήθεια και των στοιχείων αυτών και όταν ο συναλλασσόμενος δεν προβεί στην πιο πάνω δήλωση, αλλά υπάρχει βάσιμη αμφιβολία για το εάν ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή βεβαιότητα ότι ενεργεί για λογαριασμό άλλου.

9) Τα στοιχεία τα σχετικά με τις παραπάνω συμβάσεις και συναλλαγές και τα νομιμοποιητικά έγγραφα φυλάσσονται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

10) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να μην πραγματοποιούν συναλλαγές για τις οποίες γνωρίζουν ή βάσιμα υποπτεύονται ότι συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

11) Υποχρέωση αναφοράς στον Αρμόδιο Φορέα, στην Εισαγγελική Αρχή, στον Ανακριτή ή στο Δικαστήριο.

12) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να αναφέρουν με εμπιστευτικό έγγραφο στον Αρμόδιο Φορέα κάθε συναλλαγή που θεωρούν ύποπτη, καθώς και να παραδίδουν στον Φορέα, στην Εισαγγελική Αρχή, στον Ανακριτή ή στο Δικαστήριο, τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα τους ζητηθούν για συναλλαγές, που είναι πιθανόν να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές, η δε γνωστοποίηση τους όταν γίνεται καλόπιστα δεν αποτελεί άδικη ή αντισυμβατική πράξη και δεν μπορεί να θεμελιώσει οποιουδήποτε είδους ευθύνη

3. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ έχει προβεί στην λήψη μέτρων και στην ανάπτυξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει τη μη συμμετοχή της σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη τα οποία περιλαμβάνουν:

1) Την εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του και των στοιχείων που αναφέρονται στον πελάτη.

2) Τον έλεγχο του ονόματος του πελάτη αν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και που αποστέλλονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

3) Την εξακρίβωση της ταυτότητας του «πραγματικού δικαιούχου», δηλαδή του φυσικού προσώπου που ελέγχει τον πελάτη ή για λογαριασμό του οποίου διενεργείται συναλλαγή ή δραστηριότητα και τη λήψη επιπλέον μέτρων για την έλεγχο της ταυτότητάς του.

4) Την άσκηση συνεχούς εποπτείας με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν με τις πληροφορίες που έχει η Εταιρία σχετικά με τον πελάτη, την επιχειρηματική του δραστηριότητα, την προέλευση των κεφαλαίων του, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης ενημερωμένων εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών στα αρχεία της Εταιρίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει ορισθεί Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το ανωτέρω πρόσωπο έχει την ευθύνη γενικής παρακολούθησης της συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.