Μία νέα αγορά αναπτύσσεται στην χώρα μας, αυτή των ελληνικών εταιρικών ομολόγων. Η HellasFin, με εμπειρία και εξειδίκευση 18 χρόνων επενδύσεων στις αγορές ομολόγων του εξωτερικού, παρουσιάζει το Ελληνικό Χαρτοφυλάκιο Σταθερού Εισοδήματος το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές με χρήματα που υπόκεινται σε περιορισμούς διακίνησης κεφαλαίων (capital controls) και όχι μόνο. Το χαρτοφυλάκιο προσφέρεται στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Πρωταρχικός σκοπός της εφαρμοζόμενης στρατηγικής είναι η δημιουργία εισοδήματος καθώς και η διαχρονική διαφύλαξη της αξίας του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, μέσω της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από εταιρικά ομόλογα Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι τίτλοι των οποίων διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά ή στον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αλλά και από έντοκα γραμμάτια & ομόλογα Ελληνικού δημοσίου. http://hellasfin.gr/wp-content/uploads/2017/07/button2.jpg

Ο επενδυτής

  • Αποκομίζει νέο εισόδημα μέσω των τοκομεριδίων των ομολογιακών τίτλων.
  • Διαφοροποιείται από τη συνήθη πρακτική της τραπεζικής προθεσμιακής κατάθεσης.
  • Επιτυγχάνει διασπορά των διαθεσίμων του, μειώνοντας το ρίσκο επένδυσης.
  • Χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων